zvěř a silnice

Ztráty na zvěři v honitbách MS NOVA Pomezí způsobené střety s dopravními prostředky.

Problematika střetů motorových vozidel se zvěří na pozemních komunikacích (silnicích) poutá zejména v poslední době, zájem širších společenských vrstev. V první řadě jsou to myslivci, kteří věc posuzují z hlediska ztrát zvěři, dále pak ochránci přírody, prioritně má však problematika společenský dopad v oblasti poškození motorových vozidel, havárií a možných ztrát na životech. Uvedená problematika nabývá aktuálně na významu v souvislosti se zvýšením intenzity provozu a zvyšování rychlosti vozidel. Myslivecké sdružení NOVA Pomezí hospodaří ve dvou honitbách Pomezí a Stašov. Honitbu Pomezí protíná silnice I. třídy 34 od vlakového přejezdu za Poličkou po odbočku na Pomezí před Květnou v délce cca 3 km na tomto úseku, byť se zdá relativně krátký, ukončí každý rok svůj život velké množství zvěře (převážně srnčí a zaječí). Tato část silnice leží v prostoru, kterým zvěř migruje mezi lesními komplexy Vysoký les, Květná a polními plochami směrem k obci Pomezí.Je to úsek, který se nachází mimo obec a povolenou rychlost 90 km/h zde dodržuje relativně málo řidičů, zejména vysoká rychlost snižuje možnost zvěře tuto silnici přejít bez újmy na životě a zároveň zvětšuje rozsah škod způsobených na dopravních prostředcích. Honitba Stašov leží mimo hlavní silniční tah, prochází jí silnice III. třídy z Pomezí přes Stašov směrem na Rohoznou. Zdálo by se, že podstatně méně frekventovaná silnice nebude problém, opak je však pravdou na tomto úseku, který naší honitbou prochází v délce cca 9 km, bylo v loňském roce sraženo a usmrceno několik kusů zvěře.

Po této spíše statistické části by bylo vhodné se zamyslet nad příčinami tohoto stavu a pokusit se nastínit nějaká řešení. Dvě příčiny tj. hustotu silničního provozu a rychlost vozidel, jsem zmínil v úvodu. Další příčinou, která se podílí na této nepříznivé situaci, je rušení zvěře, které ji nutí k migraci i přes komunikace, kterým by se za normálních okolností vyhnula. Dále stres, který doprovází vyrušení zvěře, ta pak v panice opouští svoje stanoviště a končí pod koly aut. Tento rušivý faktor je způsobován několika příčinami:
-turistikou- pohybem pěších turistů, velmi často doprovázených volně pobíhajícími nevychovanými psy, pro které je štvaní zvěře vítaným zpestřením jinak nudného života v bytě, případně kotci bez dostatku pohybu.
-sport- v poslední době došlo k masovému rozšíření různých sportovních disciplín ve volné přírodě ať už je to běh nebo zejména jízda v terénu na horských kolech. Tito rekreační sportovci zásadně nerespektují životní potřeby zvěře a její nároky na klid. Rovněž je třeba zmínit i to, že tvůrci různých cyklostezek a běžeckých tratí nepovažují za nutné konzultovat s MS, která hospodaří na honebních pozemcích, trasy těchto stezek a pokusit se najít kompromis, který by vyhovoval oběma stranám. S tímto bodem úzce souvisí i další sportovní disciplína- rekreační jízda na koni.
-pohyb mechanizačních prostředků- vývoj těchto strojů jde neustále dál, zvětšuje se jejich záběr a pojezdová rychlost. Dále do tohoto problému vstupuje rovněž lidský aspekt, v podobě obsluhy, která ne vždy respektuje pravidla (sekání od prostředku porostu ke krajům), která umožní alespoň části zvěře porost opustit. Všechny tyto aspekty způsobují jednak přímé škody na zvěři v podobě jejího usmrcení případně poranění, které končí úhynem nebo nuceným usmrcením zvěře a jednak nepřímé, kdy vynucená migrace přes komunikace zvyšuje riziko usmrcení zvěře a způsobení dopravní nehody.

Výčet příčin není samozřejmě vyčerpávající, ale tyto lze označit za nejdůležitější.

Na začátku jsem slíbil, také nějaké možnosti řešení tohoto problému, který samozřejmě netrápí pouze naše sdružení. Není jich mnoho a žádná z nich sama není schopná situaci vyřešit. V poslední době nejvíce diskutovanou a zkoušenou je používání odpuzovačů se syntetickými pachy člověka, případně některých predátorů, které jsou umísťovány okolo silnic na stromech případně na okraji lesních porostů u silnic. Nemám v tuto chvíli v rukou žádné statistické údaje, které by hovořili o výsledcích těchto pokusů. Určitá úspěšnost se dá předpokládat, ale definitivní posouzení bude otázkou delšího časového období. V mém výčtu poslední, ne však významem, je chování lidí v přírodě a jejich ochota respektovat, alespoň částečně potřeby zvěře, zejména co se týče klidu, který je pro zvěř tak důležitý.

Na závěr je nutno říci, že naše myslivecké sdružení hospodaří na honebních pozemcích, které jsou relativně málo rozčleněny dopravními komunikacemi, o to více je alarmující počet usmrcené zvěře v našich honitbách. Bojím se domyslet a raději nechci odhadovat, k jakým číslům musí dopracovat myslivečtí hospodáři, jejichž honitby jsou někdy hustě protkány sítí silnic a někdy i dálnic.
fotografie0082.jpg
Předseda: Bačovský Jiří
tel: 736 512 664

Hospodář: MVDr Teplý Jiří
tel: 604 383 894
Máte-li nějaké dotazy nebojte se Nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme a poradíme.
S pozdravem MS NOVA
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one